สมัครงาน

Last updated: 2022-01-26  |  654 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมัครงาน

1.ตำแหน่ง : ธุรการ
ตำแหน่งว่าง : 1
เงินเดือน : 12,000+

คุณสมบัติ :
1.เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 - 30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช - ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำเอกสารรายงานทุกประเภท
4.ติดต่อประสานงาน
5.งานอิ่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7.ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

2.ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
ตำแหน่งว่าง : 0
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ :  
1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
3.มีประสบการณ์ด้านงานระบบบำบัดน้ำเสีย 0 - 5 ปีขึ้นไป
4.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
5.มีใบผู้ควบคุมมลพิษน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นบางครั้ง)
7.ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
8.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
9.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
10.มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู่้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
3.ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ภาคสนาม)
ตำแหน่งว่าง : 0  
เงินเดือน : 15,000++

คุณสมบัติ :  
1.เพศชาย อายุไม่เกิน 18 - 30 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี 
4.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
5.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นบางครั้ง)
6.ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
7.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
8.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
9.มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู่้อื่นได้เป็นอย่างดี

4.ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง 
  ตำแหน่งว่าง : 1 อ้ตรา 
  เงินเดือน : 20,000++


คุณสมบัติ
- คุณวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- วิชาเคมี 40 หน่วยกิตขึ้นไป ประสบการณ์วิเคราะห์สารมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 ปี
- กรณีเคมีตั้งแต่ 15 หน่วยกิต แต่ไม่ถึง 40 หน่วยกิต ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
-  ผ่านการฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC) และข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) จากหน่วยงานที่ได้การรับรอง
-  มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel Power Point) เป็นอย่างดี 
ขอบข่ายการทำงาน
- วางแผนกำหนด ควบคุม ดำเนินการเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน
- เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การวิเคราะห์ทดสอบให้ถูกต้องเหมาะสม
- วางแผนควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ (QA/QC) ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะและเป็นไปตามมาตรฐาน
- วิเคราะห์สารมลพิษ pH BOD COD SS TDS Oil&Grease
- บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการเป็นไปตาม “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560” ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การบันทึกเอกสาร การรับรองรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ


5.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
ตำแหน่งว่าง : 1
เงินเดือน : 15,000+

คุณสมบัติ :
1.เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
2.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือเคมี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ 0- 1 ปี
4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
5.มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบสูง
6.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7.มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู่้อื่นได้เป็นอย่างดี
 

 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร

ฝ่ายบุคคล : คุณชนานันท์ 
ติดต่อ : 02 530 2310 , 089-7902969

E - mail : modern_treat@yahoo.com

Powered by MakeWebEasy.com